فرم اصلاحیه
         
 نوع اصلاحیه
نام آژانس
کد آژانس
رفرنس
شماره فاکتور
تاریخ خرید
 
شماره بلیط نام قدیم نام جدید
 
اصلاحیه 1
اصلاحیه 2
اصلاحیه 3
اصلاحیه 4
اصلاحیه 5
اصلاحیه 6
اصلاحیه 7
اصلاحیه 8
اصلاحیه 9
 
انتقال پرواز
شماره پرواز اول
شماره پرواز دوم
پرواز از تاریخ
پرواز به تاریخ
انتقال تور
نام هتل اول تور
نام هتل دوم تور
تور از تاریخ
تور به تاریخ
نام هتل اول اقامت
نام هتل دوم اقامت
اقامت از تاریخ
اقامت به تاریخ
کد تصویری
 ©2016 Safire Sadeghiyeh, All Right Reserved